Page MenuHomePhabricator

lubricantx (lubric cants)
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ดีกว่าน้ำมันกึ่งสังเคราะห์และน้ำมันเครื่องทั่วไป อย่างไร?

Projects

User does not belong to any projects.

User Details

User Since
Oct 24 2021, 11:25 PM (29 w, 2 d)

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Full Synthetic) คือผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์แท้ และสารเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสูงแบบมีความพิเศษพิถีพิถันมากที่สุด และหล่อลื่นได้เครื่องยนต์ได้ดีที่สุด อายุการใช้งานนับแสนกิโลเมตร 10,000 -15,000 กิโลเมตร แต่ราคาก็จะสูงมากกว่าน้ำมันกึ่งสังเคราะห์และน้ำมันเครื่องทั่วไป เหมาะสำหรับคนที่ต้องการๆ ดูแลรถที่มากเป็นพิเศษหรือรถราคาที่แพงมากๆ เพราะจะต้องดูแลเครื่องยนต์เป็นพิเศษเพื่อรักษาคงสภาพการใช้งาน